top of page

葡萄牙醫療:醫療戶口 SNS Health number

響葡萄牙生活其中一樣必需品係醫療戶口,同稅務戶口銀行戶口同樣重要。


後兩者行動緊既大家都好熟悉。前者係你響呢度生活既必需品。


每區都有SNS Health Center ,去服務櫃枱同佢講要開醫療號,佢就會俾張表你填,你可以帶埋下面三樣嘢一次過搞:


1. 葡萄牙居留卡(即係GV或者本地人既身份證)

2. 連地址既有NIF號碼文件

3. 護照


🔎冇就返屋企填完scan完email俾佢都得。

🔎所以稅務戶口及GV係醫療戶口既前置條件。

🔎有醫療戶口先有得轉香港車牌去葡萄牙車牌⋯⋯


係咪好似打機咁有連續任務呢?😭😭😭


順帶一提份表矇既程度同某國霧霾有得一拼,填完後你葡文同眼力都會有顯著升華⋯⋯
#葡萄牙醫療 #葡醫療 #葡萄牙醫療號

Commentaires


bottom of page